Hur lyckas ni med ert segmenteringsarbete?

6 faktorer som bidrar till er framgång.

  1. Äg och utgå ifrån ditt eget kunddata
  2. Berika med extern data och brygga ut till marknaden
  3. Ta fram likheter och olikheter i kundbasen
  4. Testa, utvärdera och justera din kommunikation
  5. Etablera segmenten i hela organisationen
  6. Följ upp och utveckla dina segment

Äg och utgå ifrån ditt eget kunddata

Möjligheterna att bygga insikter genom att analysera och berika sitt eget data är idag nästan oändliga. Det egna datat är i vår tid en av de viktigaste tillgångarna ett företag har. Därför skall du i ditt segmenteringsarbete alltid utgå ifrån er viktigaste tillgång, era kunder. Du skall sitta i förarsätet när det gäller insikter kring dina egna kunder. För att åstadkomma detta behöver du äga insiktsprocessen till stora delar själv. Många bolag släpper iväg delar av denna process till aktörer som Google och Facebook, där återspelet från dessa ofta är inriktade på saker som klick, frekvenser etc. och mindre på insiktsskapande parametrar. Det kan dessutom vara svårt att få tillbaka detta ner i sin databas, vilket gör att man inte kan ta tillvara på responsdata så bra som man skulle önska.

Berika med extern data och brygga ut till marknaden

Segmenteringen skall kunna användas strategiskt och operativt lik väl på existerande kunder som på potentiella nya kunder. Du behöver alltså ett verktyg som låter dig operationalisera insikterna på marknaden. Här kommer extern data in i bilden. Genom att berika ditt kunddata med extern data som t.ex. Mosaic kan du snabbt se potentialen i respektive segment och dessutom brygga ut dessa segment i marknaden. Med en smart datakoppling mot marknaden vet du vilka segment du skall bearbeta för att hitta nya lönsamma kunder på marknaden och vilka existerande kunder du ska fokusera på att behålla.

Ta fram likheter och olikheter i kundbasen

Att identifiera likheter och olikheter bland kunderna i din kundstock är en vital förutsättning för att göra dina kunders upplevelse hos dig så relevant och behovsanpassad som möjligt. När du använder dig av externdata kan du se hur dina viktigaste nyckeltal spelar ut i de olika segmenten. Finns det segment som är mer lönsamma än andra? Hur fördelar sig dina produkter över de olika segmenten? Skiljer sig kostnaden för att nå och rekrytera ur dessa segment?

Testa, utvärdera och justera din kommunikation

Ta fram en kommunikativ strategi som bygger på egenskaperna hos varje segment. Utifrån dina insikter som till exempel värderingar, drivkrafter och livsfas skapar du hög relevans i kommunikationen. Genom att följa upp kampanjer för målgrupperna i respektive segment kan du utvärdera och justera kommunikation och erbjudande. Stämmer den responderande målgruppen överens med den tänkta?

Etablera segmenten i hela organisationen

En stor fördel med att arbeta segmenterat är att hela organisationen kan samlas runt samma begrepp och beskrivningar av er viktigaste tillgång – era kunder. Segmenteringen skall fungera som en sammanhållande länk i såväl strategiskt arbete, produktutveckling och marknadsföring. Detta kan ta tid men är värt resan.

Följ upp och utveckla dina segment

En segmentering lever inte för alltid. Världen förändras och det gör dina kunder också. Det betyder att du behöver följa upp och utveckla dina segment med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att detta görs årligen, dock inte mer ofta än så då det finns risk för att strategierna urvattnas och det blir svårt att se vilka resultat de fört med sig. Styrkan med att arbeta med externt data som t.ex. Mosaic är att dessa dataset är stabila över tid, vilket gör de mycket lämpliga för trendanalys av dina segment. 

En bra segmentering fungerar som ett kraftfullt verktyg att på ett systematiskt sätt realisera dina marknadsföringsstrategier. En dåligt utförd segmentering är däremot slöseri med din tid, pengar och riskerar att föra dig i fel riktning. Därför är det väl värt att investera i ett team eller ta experthjälp utifrån, så att du kan säkerställa att ditt marknadsföringsarbete går i samklang med företagets övergripande strategi.

Läs mer om Mosaic™ livsstilar

Läs mer om Segmentering

Kontakta oss

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy