Data finns det gott om – det gäller att skapa tydligt syfte och struktur

Hur nyttjar du ditt företags kunddata?

Det fanns en tid då den största insikten om ett företags kunder kunde fås genom att helt enkelt fråga dem. Angreppssättet var relativt enkelt och rakt; man anlitade ett researchföretag och förklarade vad man ville veta, ofta med frågeställningarna redan klara.

Redan under tidigt 2000-tal började de stora retailbolagen istället utnyttja data för att genom transaktionsmönster få större insikt om sina kunder. Idag, 2018, har många B2C-företag blivit duktiga på att med interna data bygga förklaringsmodeller över kunders beteenden och behov.

Bra produkter och kommunikation räcker inte

Samtidigt har konkurrensen om konsumenterna ökat. Det räcker inte med bra produkter och bra kommunikation längre; det gäller att vara mest relevant för just de kunder man vill nå, i just de kanaler de befinner sig i. De företag som idag lyckas bäst med att hålla sig relevanta för sina kunder är de som skapat en datastrategi som löper ända från ledningsnivå till det operativa planet. Idag upplever många verksamheter ett glapp som gör att företagets data inte kan utnyttjas maximalt.

”De mest relevanta är de som skapat en strategi ända från ledning till operativa nivå” – Markus Jürss, InsightOne

Datan skiljer mellan olika segment

På ledningsnivå mejslar man ut sofistikerade segmetenteringsstrategier för att nå sina mål, och använder en sorts data som underlag. I det operativa, när det handlar om marknadsspecifika och kampanjtekniska delar, kan inte segmenteringsstrategin förverkligas eftersom man helt enkelt inte använder samma datavaluta. De företag som lyckas bäst idag med att hålla sig relevanta gentemot kunder och på så sätt kan förverkliga sina målsättningar kombinerar intern data med extern, som till exempel världens största segmenteringsverktyg Mosaic™.

Kombinerad data är den bästa datan

Att kombinera data hjälper företag att bättre förstå vilken information som är viktig för att kunna mäta kundernas behov och lojalitet. Glappet mellan strategi och utförande försvinner och det blir enklare att driva samma kommunikation i alla kanaler. Digitalt annonsutrymme kan idag köpas beroende på segmenteringsstrategi, men då gäller det att också ha en klar bild över vilka segment som ska nås, och hur de ska nås. Kontaktkostnaden med kunderna må ha sjunkit, men samtidigt är priset högt om kommunikationen och målgruppen inte stämmer: ett försvagat varumärke. Som konsumenter delar vi med oss av information men förväntar oss också något i gengäld: relevans och individuell behandling.

Hitta ert syfte – det är lönsamt

Om det förut handlade om mest data handlar det idag därför om bäst data. För data finns det gott om, det gäller bara att skapa tydligt syfte och struktur. Och att kombinera intern med extern kunskap för att bättre förstå sina kunder. Det är det här som gör att vissa företag lyckas.

  • – Markus Jürss / InsightOne

Lär hela artikeln HÄR

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy