Data förändrar och förenklar organisatoriskt beslutsfattande

Just nu skapas det mer information vartannat dygn än vad som någonsin skapades fram till och med 2003.

Informationssamhället banar väg för nya möjligheter, nya teknologier och sociala nätverk att kommunicera och analysera. Fenomen som Big data och loT (internet of things) skapar inte bara guld och gröna skogar utan även vissa utmaningar. Människor såväl som organisationer är lika i hur de vill ta beslut. Beslut ska oftast tas snabbt, med påtryckningar och med ett tydligt syfte för alla inblandade. Oavsett om data förmedlas retoriskt eller genom siffror tas beslut ibland utefter en organisatorisk beslutsprocess där vikten av att ta beslut ofta prioriteras.

Big data förknippas ofta med en stora mängd data, strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. Big data definieras ofta som en blandning av kulturella, tekniska och vetenskapliga fenomen som omvärderar frågan kring hur kunskap bildas, används och hur människor samarbetar kring information. Big data vilar på samspelet mellan teknik – beräkningskraft, analys – identifikation av mönster och mythologi – den utbredda uppfattningen om att stora datamängder ger en högre form av intelligens och kunskap som kan generera insikter. Big data skapar ny terräng kring objekt, metoder för att veta och definiera det sociala livet.

Användningen av data och datadriven analys som marknadsföringsunderlag för beslutsfattare är en organisatorisk konsekvens av den massiva mängd information, producerad av- och om människor. Data i sig ger ett skimmer av sanning, objektivitet och precision men kan inte verka enskilt och innefattas inte enbart av siffror.

Som marknadsförare har det traditionellt sätt handlat om att emotionellt beröra, skapa igenkänning och engagera konsumenten genom att utnyttja förändring och trender i vårt samhälle. Dock har exempelvis prediktiv analys baserat på Big data resulterat i att organisationer och marknadsförare får en mer komplett vy över sina kunder och en möjlighet att agera direkt.

Att agera direkt tillsammans med data är enligt Kevin Roberts, Executive Chairman på Saatchi & Saatchi ett av de främsta vapen en marknadsförare har. Marknadsförare idag måste i realtid förhålla sig till och skapa vägar för att svara på marknadsdynamiken. Prediktiv analys är en av de mest kraftfulla metoderna för datadriven marknadsföring. Framtiden ligger exempelvis i modeller för inhämtning, processhantering och prediktiv analys av data i realtid, exempelvis via API:er för att kunna agera direkt och snabbt.

Den elementära frågan kring användningen av Big data för organisationer är inte längre baserad på om användningen av data och datadriven marknadsföring kan driva affärer framåt, utan snarare hur datadriven marknadsföring kan maximera resultatet av dessa affärer.

Det finns ett starkt driv gällande att integrera Big data och datadriven marknadsföring i beslutsprocessen. För att uppnå affärsnytta och effektivitet krävs det ibland infrastrukturella åtgärder och nya organisatoriska processer som inte bara hanterar data utan även tar beslut baserat på inkommande realtidsdata. Beslutsfattande, utifrån ett psykologiskt perspektiv, förblir detsamma; tid är alltid en kritisk aspekt och det handlar om att beslut tas, oavsett vad beslutet gäller. Datadrivet underlag kan förenkla beslutsprocessen eftersom människor är begränsat rationella.

Data dikterar inte alltid beslutet utan beskriver oftast nyttan av att agera direkt, med precision, insikt och förståelse.

Som marknadsförare krävs det att man aggregerar och rationaliserar all typ av data för att kunna effektivisera utfallet och därmed beslutet. Analytiskt är vikten av att sammanställa, analysera och sammanfatta stora mängder data det absolut mest avgörande för effektivt beslutsfattande. Möjligheten att snabbt bidra beslutsfattare med underlag för beslut avgör i många fall resultatet av beslutet.

Om människan i sitt agerande är begränsat rationell, erbjuder Big data och datadriven marknadsföring en bevisgrund och en precision som tidigare inte var möjlig. Med andra ord representerar datadriven marknadsföring en möjlighet att i realtid samla, hantera och predicera rätt typ av information med hög verkningsgrad. Genom realtids information från olika kommunikationskanaler kan man exempelvis erbjuda målgruppstyrning mot specifika målgrupper. Framtiden ligger i att berika 1a parts data med både online och offline data för målgruppsstyrning som är mer effektiv och direkt.

Den analytiska processen av att behandla, analysera och presentera information i realtid är avgörande för hur effektivt organisationer och beslutsfattare tar beslut.

För den modern marknadsföraren handlar det om att driva den organisatoriska utvecklingen mot en resultatdriven marknadsavdelning, där fokus bör ligga på att effektivisera hanteringen av data med avsikten att förenkla beslutsprocessen.

  • Fredrik Hansson / Junior Analyst, InsightOne

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy