Segmentering

Segmentering eller marknadssegmentering ger rätt marknadsföring till rätt person.

Segmentering handlar om att dela upp dina existerande och potentiella kunder i segment som gör det enklare att skapa slagkraftig och effektiv marknadsföring som tilltalar respektive målgrupp.

Genom att förstå vilka skillnader och likheter som dina kunder har kan du ta fram kommunikation som addresserar kundens verkliga preferenser och drivkrafter. Det kommer att kännas mer personligt och genuint då du förstår kundens behov och önskemål samtidigt som du får ett bättre resultat.

Segmentering

Har du koll på vilket segment varje kund hör hemma i?

Så segmenterar vi

Vi använder oss framför allt av Mosaic™ som är ett verktyg för livsstilsbaserad segmentering. Här delas kunderna och marknaden in i 44 livsstils- typer och 14 övergripande grupper. Varje vuxen svensk allokeras in i en av dessa 44 typer och därmed ger modellen oss viktiga insikter för att ta fram passande lösningar och kommunikation för varje kundtyp.

Vår segmentering eller marknadssegmentering beskriver olika gruppers attityder, köpkraft och köpvanor baserat på såväl intressen, ekonomi och familjesituation som deras sociala bakgrund och utbildningsnivå, teknikmognad med mera.

Segmenteringen med Mosaic™ gör det möjligt att applicera både data i er befintliga kunddatabas och data från marknaden i stort.

Ett kontinuerligt arbete med Mosaic som grundbult tillåter era strategier att få effekt på operativ nivå, i kampanjer och kommunikation. Den livsstilsbaserade segementeringen tillåter er även att följa upp de strategiska målsättningarna med hjälp av operativt data – här är Mosaic kopplingen mellan strategi och operation.

Optimera er marknadsföringsbudget

Att marknadsföra stort och brett hör till gårdagen, särskilt om vi talar marknadsföring i digitala medier. Det gäller att hitta rätt budskap för rätt kund vid rätt tidpunkt.

Vi hjälper dig att se till att varje kund delas in i rätt segment där behov och drivkrafter är tydligt definierade. Likaså har du möjlighet att titta på hur preferenserna skiftar utifrån livsfas, om kunden flyttar till en ny ort eller får ändrade ekonomiska förutsättningar.

Genom att du marknadsför på rätt sätt till rätt person kommer effekten av aktiviteterna att bli större. Du kommer att kunna relatera resultatet i aktiviteterna till respektive målgrupp för att se om du behöver justera något för att optimera urvalet.

Nå nya kunder med effektiv segmentering

Segmentering eller marknadssegmentering kan användas lika väl på existerande kunder som på potentiella nya kunder. Genom att ha Mosaic applicerat så väl på kunder som på marknaden i stort kan du snabbt utröna potentialen i respektive segment.

En tvillinganalys kan vara mycket effektiv om du vet vilka av dina kunder som är lönsamma och i vilka segment de finns. Vi hjälper dig göra denna koppling mot marknaden där du hittar nya lönsamma kunder.

Då du genom Mosaic känner segmentens skillnader och drivkrafter kommer du kunna anpassa kommunikation och erbjudanden efter detta i nykundsbearbetningen.

Våra tjänster inom analys och segmentering ger dig kundinsikt som hjälper dig att bättre förstå köpbeteende och preferenser hos både kunder och prospekt, vilket i sin tur hjälper dig att anpassa ditt arbetssätt.


Vill du veta mer eller behöver du hjälp med segmentering/marknadssegmentering?

no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy